Congo

UE finansuje projekt pomocowy na rzecz rozwoju w Suazi

Unia Europejska przyznała 130 mln EUR na projekty rozwojowe na okres kolejnych ośmiu lat. Fundusze pochodzą z nowego 10-go Europejskiego Funduszu Rozwoju (EDF) i Narodowego Programu Indykatywnego (NIP) na lata 2008-2013.

Suazi, to niewielkie śródlądowe królestwo w południowej części Afryki, na którym skoncentrowano się w ramach Funduszu Rozwoju UE. Statystycznie Europa jest największym źródłem środków pomocowych na rozwój na świecie, a w przypadku Suazi, UE jest zdecydowanie największym funduszodawcą na rzecz sektora prywatnego.

W ramach niedawno podpisanej umowy między stronami, Suazi otrzyma 63 mln EUR, które zostaną przeznaczone głównie na projekty rozwoju zasobów ludzkich (21 mln EUR) i budowy wodociągów, instalacji sanitarnych i nawadniających (29 mln EUR).

290px-wz-map-plUE od razu zaznaczyła, że wspomniane fundusze nie będą wspierać mikroprojektów zaplanowanych na rok bieżący. Niemniej projekty będą mogły ubiegać się o finansowane do roku 2009. Obecnie finansowanie mikroprojektów przez UE sięga sumy 4,7 mln EUR.

Przewidziano, że fundusze będą przeznaczone na ukończenie projektu irygacji pól prywatnych w Dolnym Usuthu (LUSIP), na współpracę naukową i techniczną oraz na walkę z HIV i AIDS. Wszystkie finansowane projekty będą realizowane przy ścisłej współpracy społeczeństwa obywatelskiego i rządu Suazi.

Suazi będzie mogło brać udział w licznych zaproszeniach do składania wniosków, finansowanych przez UE w wielu dziedzinach, które są otwarte dla wszystkich krajów rozwijających się. Wielu wnioskodawcom już się powiodło. Na przykład w ramach zaproszeń do składania wniosków o budowę instalacji wodnych, rozwój działalności organizacji pozarządowych, czy walkę z chorobami związanymi z ubóstwem.

Niedawne susze i pożary w kraju spustoszyły obszary wiejskie. Eksperci ocenili, że zeszłoroczna susza była odpowiedzialna za zniszczenie 80% krajowej produkcji kukurydzy. W następstwie tych okoliczności dwie-trzecie populacji żyje za mniej niż jednego dolara dziennie, a wskaźnik bezrobocia wzrósł do niewyobrażalnych 40%. Na domiar złego, 4 osoby na 10 są uzależnione od takiego czy innego rodzaju pomocy żywnościowej, aby utrzymać się przy życiu.

Suazi znajduje się na krytycznym etapie rozwoju i nie otrzymało wiele pod względem pomocy na rozwój z powodu wypaczonego wskaźnika dochodów. Bardzo bogatej mniejszości obejmującej właścicieli ziemskich z epoki kolonializmu oraz niewielkiej klice przedsiębiorców udało się zgromadzić tyle bogactwa, że pod względem statystycznym kraj wydaje się plasować w klasie średniej – wizerunek bardzo daleki od rzeczywistości. Fakt ten znalazł uznanie Banku Światowego, który wezwał do wprowadzenia ramowej polityki rozwoju ukierunkowanej bardziej na biedną część społeczeństwa.

Pomoc UE jest również uzależniona od wprowadzenia programu reformy rządu, który ograniczy marnotrawstwo i nieumiejętne zarządzanie.

UE rozpoczęła również budowanie infrastruktury planowania dalszego rozwoju. Ta część projektu ma na celu wspieranie ministerstwa planowania gospodarczego i rozwoju poprzez rozwijanie umiejętności urzędników służby cywilnej, którzy odgrywają kluczową rolę w rozwoju priorytetowych dziedzin. Wkład UE w tym sektorze wynosi 2,7 mln EUR. Na program wspierający równość płci na rzecz rozwoju UE przeznacza około 1,4 mln EUR.

Suazi jest jednym z 18 krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), które podpisały tymczasową umowę o partnerstwie gospodarczym (IEPA). To oznacza, że skorzysta ze specjalnych działań towarzyszących najnowszej reformie rynku cukrowego, która spowoduje obniżenie ceny cukru z UE.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/development/policiesgen_en.cfm

Kategoria: Projekty
Źródło danych: The Swazi Observer
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji z The Swazi Observer
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Rozwój regionalny; Zrównoważony rozwój ; Zasoby wodne i gospodarowanie nimi

RCN: 29722

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=16&CAT=NEWS&QUERY=0123d3af0daf:9deb:203d1553&RCN=29722

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy